Kies taal
Benelux
English
Français
Deutsch
Kies een andere website
Actuele website:
Benelux
Website / Land
Talen
Social media
Website / Land
Talen
Social media

Windpark Huisvennen

Aanleiding

Iedere regio heeft een duurzaamheidsambitie om waar te maken. Dit staat vastgelegd in het rijksbeleid, maar ook in dat van de provincie, regio en gemeente. Zo stond er in het klimaatakkoord dat er tenminste 35TWh hernieuwbare energiebronnen op land komen voor 2030. Dit doel is onderverdeeld in de RES-regio’s. In de REKS Hart van Brabant (regio waarin Hilvarenbeek valt) staat dat de regio een ambitie heeft om 1 TWh op te wekken. Volgens ons is daarvoor ruimte in Hilvarenbeek nabij de Huisvennen. 
Binnen de gemeente Hilvarenbeek spelen op dit moment twee belangrijke trajecten welke van wezenlijk belang zijn voor de duurzame toekomst van Hilvarenbeek, te weten:

Om onze beoogde locatie voor windpark Huisvennen op de agenda te plaatsen van deze twee trajecten willen wij graag ons initiatief kenbaar maken aan de omgeving en de politiek. We gaan graag met alle belanghebbenden in gesprek om te komen tot een binnen Hilvarenbeek breed gedragen project. We starten daarbij met de directe buurt (woningen binnen 750 meter). Zij hebben onze plannen van ons als eerste gehoord op 24 mei 2023, waarna we onze plannen breder bekend maken.

Onze belofte

Wij zullen uiterst transparant en open communiceren met iedereen in de omgeving. Op deze projectwebsite vindt u alle informatie over onze plannen. Wij zullen bij elke stap die we zetten u dan ook informeren via dit kanaal. 

Updates Windpark Huisvennen

 • Juni 2023

  Update Windpark Huisvennen juni 2023

  24 mei jongsleden hebben wij onze plannen voor Windpark Huisvennen kenbaar gemaakt aan alle omwonenden binnen 750m van het beoogde windpark op een informatieavond bij de Familie Moonen thuis. Het was uiteraard een spannende avond voor iedereen, maar deze kon gelukkig op een gemoedelijke wijze worden afgesloten. Er zullen nog veel informatiesessies volgen om iedereen zo goed mogelijk voor te lichten over windenergie, maar ook om zoveel mogelijk informatie en wensen uit de buurt te inventariseren. Zo hopen we in 2024 een gedragen plan te kunnen presenteren aan de gemeente Hilvarenbeek. Het verslag van de bijeenkomst inclusief de antwoorden op de vragen die daar zijn gesteld, hebben we vorige week huis aan huis verspreid, maar deze is tevens in te zien via deze link.

  Direct na de eerste informatieavond hebben we de lokale politiek en belangrijke stakeholders op de hoogte gebracht van onze plannen. Uiteraard is deze informatie aanleiding voor veel vragen en reacties, welke we de komende tijd gaan beantwoorden we gaan graag met iedereen die dat wil in gesprek. Windpark Huisvennen is ook opgepakt in de lokale media. Hieronder treft u 3 verschenen krantenartikelen over het windpark:

  6 juni heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden bij Hilvaria Studio’s waar ongeveer 100 mensen uit de omgeving aanwezig waren. De bijeenkomst was georganiseerd door omwonenden die bezorgd zijn over de door ons gepresenteerde plannen. Tijdens deze bijeenkomst is de aflevering Windmolenlawaai van Zembla bekeken. Deze aflevering van Zembla geeft aanleiding voor zorgen over de geluidsoverlast van windmolens, met name de geschetste machteloosheid van omwonenden wanneer er overlast werd ervaren waarop niet kon worden gehandhaafd. Wat ons betreft zijn de onderwerpen in deze uitzending van Zembla wat eenzijdig belicht, maar dit neemt niet weg dat we snappen dat omwonenden naar aanleiding van deze uitzending zorgen hebben over de handhaafbaarheid van geluidsoverlast. Om deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen zullen wij ervoor zorgen dat er handhaafbare regels komen in de vergunning voor het windpark. Wij willen absoluut voorkomen dat er situaties optreden zoals getoond in de aflevering van Zembla. Na deze bijeenkomst is de actiegroep Tegenwind Huisvennen opgericht.

  Wij gaan ons beraden op basis van alle opmerkingen vanuit de omgeving en komen daar later dit jaar op terug. Daarnaast zijn we altijd bereikbaar voor vragen of een persoonlijk gesprek. U kunt Bart van den Brink en Pim van Bussel gewoon bellen of een email sturen.

 • Oktober 2023

  Update Windpark Huisvennen oktober 2023 

  Na onze laatste update van juni is het weer tijd voor een update over de plannen van windpark Huisvennen. De plannen die wij kenbaar hebben gemaakt bij de directe omgeving en de politiek voor de zomer hebben het een en ander losgemaakt. Een dergelijk plan voor een windpark komt met grote onzekerheden, zeker in zo’n vroeg stadium wanneer nog weinig vaststaat. Deze onzekerheden roepen veel vragen en zorgen op binnen de omgeving. Wat voor effect hebben de windmolens op de waarde van mijn huis? Kunnen de windmolens een effect hebben op mijn gezondheid? En kan ik zo nog wel in de zomer lekker in de tuin zitten, zonder last te hebben van slagschaduw? Dit zijn allemaal vragen en zorgen die wij begrijpen en serieus nemen. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. 

  Na begin juni een rondgang gemaakt te hebben bij omwonenden die ook uitgenodigd waren voor de bekendmaking van onze plannen, zijn wij 22 augustus jongsleden ook in gesprek gegaan met actiegroep tegenwind Huisvennen. Ook zijn wij in contact geweest met verschillende stakeholders, omwonenden en raadsleden van HOI Werkt en de VVD.

  Een belangrijk gesprek is ons gesprek met tegenwind Huisvennen geweest. Het is fijn dat we goed met elkaar in gesprek zijn, ook al zijn we het niet eens over de geschiktheid van de locatie voor windenergie. We hebben het gehad over de zorgen die er spelen in de omgeving. Actiegroep tegenwind Huisvennen gaf aan dat men vreest voor het woongenot en zorgen over eventuele impact op de gezondheid. Vooral de onduidelijkheid rondom de plannen van Windpark Huisvennen zorgt voor onrust. Gezien de premature staat van de plannen begrijpen wij dat helemaal. Het is echter aan de politiek om in de komende periode duidelijkheid te geven. Tot dat zover is, zien wij het als onze taak om zoveel mogelijk met de omgeving het gesprek te voeren over deze zorgen. We moedigen iedereen met zorgen en/of vragen dan ook aan om contact met ons op te nemen. We nemen deze serieus en het is voor alle betrokken partijen van belang dat deze besproken worden om tot een maatschappelijk draagvlak te komen.

  Op woensdag 20 september hebben wij ook een gesprek gehad met raadsleden van HOI werkt en de VVD om hen bij te praten over ons initiatief en de gesprekken met de buurt. In dit overleg hebben wij aangegeven welke rol wij zien voor windpark Huisvennen in de duurzaamheidsplannen van de gemeente Hilvarenbeek en de regio. Daarnaast hebben we hen toegelicht hoe we zorg willen dragen voor een goed participatieproces.

  Op verzoek van Tegenwind Huisvennen organiseren we samen een tweede bijeenkomst op 15 november met alle direct omwonenden die ook aanwezig waren bij bekendmaking van onze plannen op 25 mei. We gaan dan in gesprek over alle zorgen die er zijn binnen deze groep omwonenden. 

  Heeft u verder nog vragen, opmerkingen en/of zorgen over de ontwikkeling van Windpark Huisvennen? Wij horen het graag! U kunt Bart van den Brink of Pim van Bussel bereiken via email of telefoon. 

 • November 2023

  Terugkoppeling Bijeenkomst belanghebbenden Windpark Huisvennen

  Op woensdag 15 november zijn wij op uitnodiging van de actiegroep bij elkaar gekomen in Hilvaria Studio’s te Hilvarenbeek om in gesprek te gaan over de zorgen die spelen rondom het initiatief van Windpark Huisvennen. De boodschap vanuit de belanghebbenden, samengevat door Peter van Leest, was helder: er is momenteel geen steun voor dit initiatief vanuit de directe omgeving en de zorgen zijn groot. Wij begrijpen de emoties die zijn losgekomen na de bekendmaking van dit initiatief. Een windpark heeft een aanzienlijke impact op de directe omgeving en de onduidelijkheid over de komst er van kan leiden tot zorgen over de toekomst. We vernomen op deze avond dat volgens aanwezigen “geld geen heelmeester is” en dat de deur voor gesprekken met belanghebbenden pot dicht zit zolang de komst van Windpark Huisvennen nog onzeker is. Wij zullen dit dan ook accepteren en de belanghebbenden voorlopig niet actief benaderen voor een gesprek over uw vragen, zorgen en de mogelijkheden voor lokaal eigendom. 
  Wij gaan er echter nog steeds van uit dat wij dit project zo goed mogelijk binnen de omgeving kunnen realiseren, en onze deur staat altijd open voor jullie om hier over met ons in gesprek te gaan, ook als er zorgen zijn. Op dit moment ligt de bal bij de lokale politiek om te besluiten waar windmolens gerealiseerd mogen worden. Het traject bij energiehub de Baars is daarbij nu bepalend. Dit traject zal nog een zekere tijd in beslag nemen en dus niet op korte termijn zekerheid bieden. De enige zekerheid die wij kunnen bieden is dat wij de potentie van de locatie onverminderd zien en onze plannen door willen zetten wanneer hier politiek draagvlak voor ontstaat.

  De bijeenkomst van 15 november is ondanks het gevoelige onderwerp en uiteenlopende belangen zeer respectvol verlopen. We willen alle aanwezigen daarvoor hartelijk bedanken.

De locatie

In het gebied rondom Huisvennen willen we een windpark van ca. 3 windturbines ontwikkelen. Volgens onze analyse van de gemeente Hilvarenbeek is dit de meest geschikte plek voor windenergie. We hebben nog geen ontwerp gemaakt. Dit ontwerp zal worden vastgesteld na consultatie van de omgeving en uitvoering van diverse onderzoeken naar de effecten op omgeving en natuur. Op onderstaande kaart staat een mogelijke opstelling ingetekend. De opstelling is door ons bedacht op basis van de aanwezige belemmeringen in het gebied. Deze opstelling is absoluut niet in beton gegoten, maar juist bedoeld om nu al een helder uitgangspunt te bieden voor het gesprek met de omgeving.

Mogelijke opstelling, dus niet definitief!

Projectplan

Het plan van windpark Huisvennen omvat de bouw van ca. 3 windturbines met een nog nader te bepalen grootte. Na consultatie van de omgeving en gemeente zullen we vaststellen welke bandbreedte van hoogte passend is voor deze locatie. De locaties, grootte en exacte aantal windturbines staan nog niet vast. Deze kunnen op basis van het overleg met de omgeving nog wijzigen. 

Om toch een helder beeld te geven, hebben we de op dit moment de meest aannemelijke variant windturbine in beeld gebracht. Op basis van deze posities hebben we onafhankelijk adviesbureau Bosch en van Rijn gevraagd om de effecten van slagschaduw en geluid in beeld te brengen op basis van een mogelijke turbine. Er is gekozen voor de Nordex N163, met een tiphoogte van 241 meter. Dit is een moderne windturbine met een gemiddeld geluidsniveau (er zijn stillere, maar ook luidere turbines op de markt). Uit de studie van Bosch en van Rijn blijkt dat we ons kunnen committeren aan de landelijke bestaande normen (47 dB Lden), maar dat het ook mogelijk is om te voldoen aan de aanbevelingen van de World Health Organisation (WHO), welke uitgaan van een veel lagere geluidsbelasting (45 dB Lden). 

Het rapport is in te zien op deze website. Op basis van dit rapport kunnen we concluderen dat het haalbaar is om op deze plek een windpark te realiseren. We kunnen voldoen aan de huidige normen, maar ook aan strengere normen die mogelijk in de toekomst gelden of die wij ons zelf op kunnen leggen.

 • Slagschaduw

  Binnen de 5 uur 40 minuten contour ligt een beperkt aantal woningen. Om aan de norm te voldoen zullen de windturbines worden stopgezet op het moment dat er meer dan 5 uur en 40 minuten slagschaduw wordt veroorzaakt op de betreffende woningen. Er zal jaarlijks dus nooit sprake zijn van meer dan 5 uur en 40 minuten slagschaduwhinder. Het stopzetten van de windturbines om aan de norm te voldoen kost ongeveer 0,28% van de productie. Binnen de 0 uur contour kan slechts beperkte slagschaduwhinder optreden (tussen de 5 uur en 40 minuten en 0 uur). Het is ook mogelijk om ook voor deze woningen binnen de contour stilstand te realiseren. Dat kost ongeveer 1,26% extra productieverlies, maar dit is bij moderne grote windturbines wel te realiseren. We kunnen dus een windpark bouwen met beperkte of zelfs zonder slagschaduwoverlast te veroorzaken op woningen in de omgeving.

 • Geluid

  Ook op het aspect geluid blijkt dat de locatie geschikt is, ook wanneer we kijken naar de strengere WHO richtlijn van 45 dB Lden. Door geluidsmitigatie toe te passen bij de voorbeeldturbine kunnen we op de locatie voldoen aan deze geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woningen. De verderweg gelegen woningen profiteren hier ook van mee. Wanneer we uitgaan van een maximum geluidsbelasting van 45 dB Lden op de dichtstbijzijnde woningen liggen er ‘nog maar’ 15 woningen in de zone tussen de 45 dB Lden en de 42 dB Lden (binnen deze zone is het windpark hoorbaar, maar is de overlast beperkt).

  Buiten de zone wordt helemaal geen overlast verwacht omdat het geluid van de windturbines (nagenoeg) niet waarneembaar zal zijn. 

  De geluidsmitigatie om te voldoen aan het WHO advies van 45 dB Lden kost met de voorbeeldturbine ongeveer 6,4% opbrengst. Dit is een hogere afslag dan gebruikelijk, maar is voor het project op te vangen. Er kan ook worden voldaan aan deze geluidsbelasting door een stillere windturbine te kiezen welke geen mitigatie behoeft. Tevens kunnen we nog kijken of de molens verder van de woningen weg geplaatst kunnen worden.

  Geluidsoverlast is overigens een zeer subjectief onderwerp. Je beleeft geluid van windturbines op een hele andere wijze wanneer je goed betrokken bent geweest bij het proces. In de links op deze website vindt u een verwijzingnaar de Polderwachterspodcast over de beleving van geluid van een windpark. Ons inziens geeft dit een evenwichtig beeld van de geluidsbeleving, waarin zowel voor- als tegenstanders aan het woord komen.

 • Profijt

  We gaan graag om tafel met lokale partners die mee willen investeren in het windpark, waaronder een lokale energiecoöperatie (zoals Hilverstroom). Mee investeren in het windpark geeft niet alleen de lasten, maar ook de lusten. BayWa r.e. Benelux nodigt de omgeving uit om tot 50% mee te participeren in de ontwikkelfase. Na de voltooiing van het windpark bieden we de mogelijkheid om zelfs 100% lokaal in eigendom te krijgen. We blijven dan graag betrokken om het windpark netjes te verzorgen totdat de turbines na 25 jaar weer worden afgebroken.

  Daarnaast wordt jaarlijks een omgevingsfonds gevuld vanuit de exploitatie van windpark Huisvennen, conform de NWEA gedragscode (€0,50 per MWh). Daarbij moet je denken aan een jaarlijkse bijdrage van ongeveer €30.000 (afhankelijk van het gekozen turbinetype en mate van hinderbeperking). We zullen daar nog uitgebreid over informeren en in gesprek gaan over de besteding van deze jaarlijkse bijdrage. Mogelijke doelen kunnen zijn:

  • Verbetering van de omliggende natuur en de openstelling van deze gebieden voor recreatie (uitwerking concept ‘wind boven bos’ uit de REKS)
  • Aanpak energiearmoede in de gemeente Hilvarenbeek
  • Sponsoring verenigingen
  • Educatie duurzame energie

  Aanvullend op het gebiedsfonds komt er een compensatie voor omwonenden direct op het windpark (binnen 750m). Dit zal bestaan uit een jaarlijkse compensatie en er wordt een proactief aanbod gedaan indien er sprake is van waardevermindering van de woning (planschade).

 • Planning

  Na onze ruimtelijke analyse van de gemeente Hilvarenbeek zijn we in gesprek gegaan met de grondeigenaren in het gebied Huisvennen. We hebben een overeenkomst met hen kunnen sluiten, wat ons de gelegenheid geeft om het gesprek aan te gaan met de omgeving. Zonder de toestemming van de grondeigenaren kunnen we immers niets. We staan nu helemaal aan het begin van het omgevingstraject. 

  Op woensdag 24 mei hebben we alle direct omwonenden binnen 750 meter van het windpark (zie bovenstaand kaartje) geïnformeerd over onze plannen. Na deze avond wordt iedereen op de hoogte gesteld en gaan we in gesprek met de bredere omgeving. We zullen in gesprek gaan met de verderaf gelegen omwonenden, mogelijke lokale samenwerkingspartners en potentiële lokale afnemers. 

  We zullen in 2023 en 2024 ook meerdere informatieavonden houden over diverse thema’s, waaronder financiële participatie, slagschaduw, geluid, planschade etc. Daarnaast nemen we geïnteresseerden graag mee naar een windpark in de buurt om samen te kijken en te luisteren, waarbij we ook graag uitleg geven over de techniek. In 2024 wordt naar verwachting het omgevingsplan van Hilvarenbeek door de gemeenteraad vastgesteld, waarin hopelijk ook duidelijkheid wordt gegeven over duurzame energie opwek binnen de gemeentegrenzen. 

  Na een gedegen consultatie maken we in 2024 de afweging om wel of niet de vergunning voor de bouw van het windpark aan te vragen. De Hilvarenbeekse gemeenteraad kan dan besluiten of ze mee wil werken aan een windpark bij de Huisvennen. Als alle stappen vervolgens voorspoedig verlopen kunnen de turbines voor 2030 draaien en Hilvarenbeek voorzien van 100% duurzame elektriciteit van eigen bodem.

Visualisaties

Om een goede indruk te geven van de visuele impact van het windpark hebben we vanuit 4 standpunten een visualisatie gemaakt op basis van de voorbeeldturbine die is gebruikt voor het geluid- en slagschaduwonderzoek. Door de aanwezigheid van veel bomen is het goed zoeken naar plekken waarop het windpark goed zichtbaar is. Op veel locaties vallen de windturbines weg achter bomenrijen. We hebben vanuit alle 4 windrichtingen een visualisatie kunnen maken.

Ons projectteam

Ontwikkeling

Pim_van_Bussel_1000x1000.jpg
Pim van Bussel

Project Ontwikkelaar Windenergie

 • Over Pim

 • Pim is bij BayWa r.e. Benelux ontwikkelaar van duurzame energieprojecten met 14 jaar ervaring. Hij heeft meerdere hoogspannings- en windenergieprojecten naar uiteindelijke bouw begeleidt. Pim is geboren en getogen in het Brabantse dorpje Knegsel en weet daarom als geen ander dat de dorpsdynamiek ontzettend belangrijk is. Samen met Bart zal hij met de omgeving in gesprek gaan om voor iedereen tot een optimaal eindresultaat te komen. In zijn vrije tijd wil Pim graag sporten en muziek maken.

Bart_van_den_Brink_1000x1000.jpg
Bart van den Brink

Project Ontwikkelaar Windenergie

 • Over Bart

 • Bart is bij BayWa Benelux vol enthousiasme begonnen als werkstudent naast zijn studie Global Environmental Change And Policy en dat enthousiasme is niet weggegaan. Bart is dan ook na zijn afstuderen aan de slag gegaan als ontwikkelaar voor energieprojecten. Bart heeft veel kennis over klimaatbeleid, duurzaamheid en participatie, maar is vooral ook heel nuchter en recht voor z’n raap. Naast projectontwikkeling speelt Bart graag een potje rugby in het weekend.

Grondeigenaren

Bart en Jolanda Rijnen

“Wij zijn Bart, Jolanda en Roel Rijnen en hebben een veehouderij met melkkoeien en vleesvarkens. 
We streven ernaar om gezonde melkproducten en vlees te produceren op een duurzame manier. Hierbij hebben we oog voor dier, welzijn, milieu en klimaat. Wij kunnen alle dieren huisvesten in stallen die voldoen aan de milieueisen en maatlat duurzame veehouderij. We maken gebruik van restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie, dit wordt ook wel circulaire landbouw genoemd. Daarnaast liggen er zonnepanelen op de daken zodat we energieneutraal kunnen produceren.

BayWa r.e. heeft ons benaderd of wij landbouwgrond ter beschikking willen stellen voor het opwekken van windenergie. Wij willen hieraan meewerken omdat wij inzien dat de behoefte aan groene energie niet alleen door zonnepanelen kan worden voorzien. Hier kan een windmolen uitkomst bieden omdat deze relatief weinig landbouwgrond in beslag neemt. Dit project zal ook een financiële bijdrage leveren voor o.a. omgevingsdoeleinden. Op deze manier willen wij bijdragen aan een goed klimaat en betaalbare energie.”

Jan en Marjon Moonen

“Wij zijn Jan en Marjon Moonen en hebben een melkveebedrijf aan de Honcoopseweg in Hilvarenbeek. 
We zijn al langere tijd bezig met de verduurzaming van ons bedrijf. Op de daken van onze stallen/schuur liggen zonnepanelen. We zijn via onze melkafnemer bezig met het verbeteren van onze CO2 footprint, en willen hierbij tot de 20% beste bedrijven van Nederland behoren. Met deze duurzame ontwikkelingen willen wij ons bedrijf toekomstbestendiger maken met oog voor milieu, omgeving en klimaat.

Iedereen zal een inspanning moeten leveren om de klimaatdoelen 2030-2050 te gaan behalen. In de aanloop hiernaar toe zijn wij benaderd door BayWa r.e. om mogelijk windenergie op te wekken op landbouwgrond. Met deze ontwikkeling willen wij ons steentje bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente Hilvarenbeek. Wij vinden het van groot belang dat de omgeving wordt meegenomen in dit traject.”

Heeft u vragen over Windpark Huisvennen? Bekijk onze FAQs.

Terug naar boven