Kies een andere website
Actuele website:
Benelux
Website / Land
Talen
Social media
Website / Land
Talen
Social media

Gegevensbescherming

Opmerking: dit is de informatie over gegevensbescherming van BayWa r.e. AG, de uitgever en eigenaar van deze website. Als u op zoek bent naar de informatie over gegevensbescherming van een van de BayWa r.e. dochterondernemingen, gelieve een keuze uit de volgende lijst te maken.

Vanaf augustus 2023

 1. Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en tot wie kunt u zich wenden?    
 2. Welke gegevens worden er verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?    
 3. Voor welke doelen en op welke wetsgrond worden de gegevens verwerkt?    
 4. Verwerken van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden    
 5. Verwerking van gegevens over kredietwaardigheid    
 6. Wie ontvangt mijn gegevens?    
 7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?    
 8. Verwerking van sollicitatiegegevens    
 9. Communicatie per e-mail    
 10. Welke gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze website?    
 11. Diagnose, correctie en optimalisatie met Sentry
 12. Worden persoonsgegevens doorgestuurd naar een derde land?    
 13. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?    
 14. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?    

De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. Wij, BayWa r.e. AG en haar dochtermaatschappijen (hierna gezamenlijk "BayWa r.e. ") verwerken uw persoonsgegevens (in het kort "gegevens") daarom uitsluitend op grond van de wettelijke bepalingen. Met onze privacyverklaring willen wij u informeren over de verwerking van uw gegevens door onze onderneming en over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU AVG). 

1. Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en tot wie kunt u zich wenden?

De verantwoordelijke is BayWa r.e. AG, Arabellastr. 4, 81925 München, e-mail: info[at]baywa-re.com, tel.: +49 89 383932 0.
De toezichthouder voor gegevensbescherming van BayWa r.e. AG is te bereiken via het genoemde adres of per e-mail via data-protection-officer(at)baywa-re.com.

2. Welke gegevens worden er verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?

We verwerken de gegevens die we, voor het opzetten en onderhouden van een zakelijke relatie, van u ontvangen. Bovendien verwerken we gegevens die we ontvangen hebben van informatiebureaus, crediteurenbeschermingsorganisaties, uit openbare bronnen (bijv. handelsregister, verenigingsregister, kadaster, media) en die we op een toegestane wijze ontvangen hebben van andere ondernemingen waarmee we duurzame zakelijke relaties onderhouden.

Persoonsgegevens zijn onder andere:
uw Stam-/contactgegevens zoals:

 • als particuliere klant: voor- en achternaam, adres, contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, fax), geboortedatum, gegevens uit een getoond identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), bankgegevens
 • als zakelijke klant of leverancier: naam van uw wettelijke vertegenwoordiger, firma, handelsregisternummer, omzetbelastingnummer, bedrijfsnummer, adres, contactgegevens van de contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens

Bovendien verwerken wij de volgende overige persoonsgegevens:

 • Informatie over het type en de inhoud van onze zakelijke relatie, zoals contractgegevens, opdrachtgegevens, omzetgegevens en kwitanties, klanten- en leveranciersgeschiedenis, adviesdocumenten, motorvoertuiggegevens,
 • informatie over uw financiële status (bijv. gegevens over uw kredietwaardigheid),
 • reclame- en verkoopgegevens,
 • documentatiegegevens (bijv. verslagen van adviesgesprekken), beeldgegevens,
 • informatie uit uw elektronische communicatie met BayWa r.e. (bijv. IP-adres, logingegevens), 
 • overige gegevens die wij in het kader van andere zakelijke contacten van u gekregen hebben (bijv. tijdens klantengesprekken),
 • gegevens die we zelf genereren uit stam-/contactgegevens of uit andere gegevens, zoals bijvoorbeeld door het analyseren van klantbehoeften of klantpotentieel.
 • De documentatie van uw verklaring van instemming voor het ontvangen van bijv. Newsletters.
 • Beeldgegevens van videobewakingssystemen
 • Foto’s die gemaakt zijn tijdens openbare evenementen

3. Voor welke doelen en op welke wetsgrond worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de Duitse BDSG 2018 in hun actuele versie: 

om te voldoen aan (pre-)contractuele verplichtingen (Art. 6 lid 1 letter b AVG):
De verwerking van uw gegevens vindt plaats voor de verkoop en distributie van onze goederen en diensten, voor bezorgings- en logistieke doelen, en voor leveranciers- en klantenadministratie en -analyse. De gegevens worden met name verwerkt bij het aangaan van een zakelijke relatie en bij het afsluiten van contracten met u, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Openen en onderhouden van een klantenaccount resp. een leveranciersaccount;
 • Levering van bestellingen;
 • Administratie van klantenkaarten;
 • Deelname aan wedstrijden; 
 • Toezending van informatie, bijv. bestelling van een catalogus.

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Art. 6 lid 1 letter c AVG):
Verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld uit het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch) of de Duitse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (Abgabenordnung), witwaswetgeving of bepalingen die specifiek zijn voor bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld de wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen.

ter waarborging van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 letter f AVG):
Op basis van een belangenafweging kan een gegevensverwerking plaatsvinden die verder gaat dan de werkelijke uitvoering van de overeenkomst, om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te waarborgen. Gegevensverwerking om gerechtvaardigde belangen te waarborgen vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

 • consultatie van en gegevensuitwisseling met informatiebureaus en crediteurenbeschermingsorganisaties voor het vaststellen van kredietwaardigheid en het onderhouden van een door de hele onderneming te gebruiken kredietwaardigheidsdatabank voor het identificeren van wanbetalingsrisico's bij gemeenschappelijke klanten; 
 • reclame of marketing; 
 • maatregelen voor het besturen van de onderneming en het verder ontwikkelen van diensten en producten;
 • het onderhouden van een klantendatabank voor de hele onderneming om de klantenservice te verbeteren;
 • maatregelen om de vestigingen van BayWa r.e. te beschermen tegen inbreuken op overeenkomsten of wetten, bijvoorbeeld toegangscontroles, videobewaking 
 • in het kader van rechtsvorderingen.

in het kader van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AVG):
Als u ons toestemming gegeven hebt om uw gegevens te verwerken, vindt de verwerking plaats conform de in de toestemmingsverklaring genoemde doelen en op de daarin overeengekomen manier. Een eenmaal gegeven toestemming, bijv. voor de toezending van onze Newsletter, kan te allen tijde voor de toekomst herroepen worden. Neem hiervoor contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon.

4. Verwerken van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens ook om met u over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en om u producten of diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren. 
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in het algemeen of voor bepaalde doeleinden. Voor dit bezwaar brengt BayWa r.e. u geen kosten in rekening. Neem hiervoor contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon.  

Reclame voor producten via e-mail
BayWa r.e. heeft conform de voorwaarden van § 7 lid 3 van de Duitse UWG het recht om het e-mailadres dat u ons gegeven hebt bij het bestellen van een product of een dienst, te gebruiken voor directe reclame voor gelijksoortige goederen of diensten. U krijgt deze reclame van ons, ongeacht of u wel of niet geabonneerd bent op een Newsletter.

Wilt u geen reclame per e-mail meer van ons ontvangen, dan kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de normale verzendkosten. Neem hiervoor contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon.  Uiteraard bevat iedere e-mail ook altijd een afmeldlink. 

Newsletter
Voor de verzending van onze Newsletter maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, d.w.z. dat we u pas een Newsletter mailen als u uitdrukkelijk bevestigd hebt dat we de Newsletter-service moeten activeren. We sturen u daarvoor een bevestigings-e-mail en we vragen u door het aanklikken van een link in die mail te bevestigen dat u onze Newsletter wilt ontvangen. 
Wilt u later geen Newsletters meer van ons ontvangen, dan kunt u die op elk moment opzeggen, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de normale verzendkosten. Een schriftelijke melding aan de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon volstaat. Uiteraard vindt u ook in elke Newsletter een afmeldlink.

5. Verwerking van gegevens over kredietwaardigheid

Gegevensoverdracht aan SCHUFA
BayWa r.e. geeft in het kader van met u afgesloten contracten verkregen persoonsgegevens over de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van zulke zakelijke relaties en gegevens over niet-contractuele handelingen of bedrog door aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. De rechtsgronden voor het doorgeven van deze gegevens zijn Artikel 6 lid 1 letter b en Artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doorgeven van gegevens op grond van Artikel 6 lid 1 letter f AVG is alleen toegestaan voor zover dat noodzakelijk is voor het waarborgen van de gerechtvaardigde belangen van BayWa r.e. of derden en voor zover dat de belangen of grondrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon, voor wie bescherming van de persoonsgegevens vereist is, niet schaadt. De gegevensuitwisseling met SCHUFA dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles van klanten (§ 505a en 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek). SCHUFA verwerkt de verkregen gegevens en gebruikt ze ook voor het vormen van een profiel (Scoring), om hun contractanten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland, en evt. in andere derde landen (indien er voor dat land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te geven, onder andere voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van SCHUFA vindt u in het informatieblad over SCHUFA conform Art. 14 AVG, of online via www.schufa.de/datenschutz.

Gegevensoverdracht aan andere informatiebureaus
Voor het overige gebruikt BayWa r.e. nog de volgende informatiebureaus, om bij aanwezigheid van een gerechtigd belang, kredietwaardigheidsinformatie te verzamelen: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt; Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wenen; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München; Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München; EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 

Het onderhouden van een door de hele onderneming te gebruiken kredietwaardigheidsdatabank
Indien wij in het kader van de wettelijke toelaatbaarheid kredietwaardigheidsgegevens over u verzameld hebben (bijv. via een informatiebureau), bewaren wij die in een systeem waartoe de aan het BayWa-Kreditmanagement deelnemende groepsondernemingen toegang hebben. Dit heeft tot doel om bij gemeenschappelijke klanten de verwerking van het dossier te vergemakkelijken en wanbetalingsrisico's te herkennen. Toegang tot de kredietwaardigheidsdatabank vindt alleen plaats als de betreffende groepsonderneming een gerechtvaardigd belang heeft.

6. Wie ontvangt mijn gegevens?

Als wij een dienstverlener inzetten voor het verwerken van een opdracht, blijven wij toch verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Iedereen die opdrachten verwerkt, is contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en ze alleen voor die verrichting te verwerken. Degenen die door ons worden ingezet om opdrachten te verwerken, ontvangen uw gegevens indien die gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de betreffende opdracht. Dat zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners, die wij nodig hebben voor de werking en de beveiliging van ons IT-systeem, en reclame- en adressenbedrijven voor eigen reclameacties.

Uw gegevens worden in de klantendatabanken van BayWa AG en haar dochterondernemingen, inclusief BayWa r.e., verwerkt. Deze klantendatabanken ondersteunen het verbeteren van de gegevenskwaliteit van de aanwezige klantgegevens (dubbele gegevens verwijderen, aantekening verhuisd/overleden, adres corrigeren) en maken verrijking met gegevens uit openbare bronnen mogelijk. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld aan de groepsondernemingen van BayWa die deelnemen aan de klantendatabank (deelnemende ondernemingen) en kunnen gebruikt worden voor gepersonaliseerde direct marketing (bijv. een Newsletter), voor gerichte online marketing en voor gepersonaliseerde weergave van de Online Shop.

Via de klantendatabank kunnen deelnemende ondernemingen die dezelfde klanten bedienen, op organisatieniveau gebruikmaken van informatie over deze klanten. Deze procedure heeft als doel de klant altijd de meest actuele en relevante informatie te verstrekken. Deze verwerking van klantenbelangen betreft profilering in de zin van Art. 4 AVG; er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Het bewaren van klantengegevens gebeurt bedrijfsgerelateerd en gescheiden, waarbij BayWa AG als dienstverlener fungeert voor de deelnemende ondernemingen.

Een overzicht van de groepsondernemingen van BayWa AG vindt u onder de volgende link: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

Vindt een offerte/verkoop plaats via producentenportals, dan worden de door u verstrekte gegevens rechtstreeks in het portal van de producent verwerkt. 

Bij aanwezigheid van een wettelijke verplichting en in het kader van rechtsvordering kunnen autoriteiten en rechtbanken zowel als externe auditors de ontvangers van uw gegevens zijn.

Bovendien kunnen verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietratingbureaus en dienstverleners uw gegevens ontvangen in het kader van het aangaan en naleven van contracten. In het kader van de verkoop van een project kunnen ook investeerders uw gegevens ontvangen.

7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij verwerken uw gegevens tot aan de beëindiging van onze zakelijke relatie of tot na afloop van de toepasselijke garantie-, vrijwarings-, verjarings- of wettelijke bewaartermijnen (zoals uit het Duitse Wetboek van Koophandel/Handelsgesetzbuch of de Duitse Wet inzake de Rijksbelastingen/Abgabenordnung); bovendien tot aan de beëindiging van eventuele rechtsgeschillen, waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn. 

Bij de videobewaking worden de beelden over het algemeen na 7 dagen gewist.

8. Verwerking van sollicitatiegegevens

Als u via het BayWa r.e. jobportaal bij ons solliciteert, bewaren wij uw persoonsgegevens in een veilige gebruiksomgeving om ze te beschermen tegen verlies of misbruik. Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is de desbetreffende onderneming van de BayWa r.e. Group waar u solliciteert in het kader van ons sollicitantenbeheersysteem. De contactgegevens van deze onderneming staan vermeld in de vacature in het BayWa r.e. jobportaal.

8.1. Welke gegevens worden er verwerkt en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig? 

In het kader van de sollicitatieprocedure verwerken wij met name de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • stamgegevens (bv. naam, geboortedatum, nationaliteit, woonplaats);
 • documenten (bv. diploma's, certificaten, cv);
 • opleidingsgeschiedenis (bv. gegevens over (hoge-)schoolopleiding, beroepskwalificatie);
 • betalingsgegevens (bv. bankgegevens om sollicitatiekosten te vergoeden);
 • communicatiegegevens (bv. e-mail, telefoon);
 • protocolgegevens die ontstaan bij het gebruik van IT-systemen.

De verwerkte gegevens kunnen in bepaalde gevallen ook behoren tot bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 lid 1 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals bv. gegevens over gezondheid, religieuze overtuiging of lidmaatschap van een vakbond, als u die bij uw sollicitatie aan ons meedeelt.

8.2. Voor welke doelen en op welke rechtsgrond worden mijn gegevens verwerkt? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en andere relevante nationale wetgeving.
De gegevensverwerking dient voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure en het initiëren en aangaan van een arbeidsrelatie met de onderneming van de BayWa r.e. Group waarbij u gesolliciteerd hebt.
Rechtsgrond voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure is art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG in samenhang met de relevante nationale wetgeving voor de uitvoering van precontractuele maatregelen om een arbeidsrelatie aan te gaan. In Duitsland geldt in aanvulling op art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG ook het voorschrift van § 26 Bundesdatenschutzgesetz – Gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie.
Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit op basis van art. 9 lid 2 letter b AVG. Indien voor de vacature waar u op solliciteert een verwerking van gegevens over gezondheid noodzakelijk is voor de beoordeling van uw arbeidsgeschiktheid, gebeurt dit op basis van art. 9 lid 2 letter h AVG in samenhang met de relevante nationale wetgeving.

8.3. Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

U kunt rechtstreeks solliciteren op een vacature in het BayWa r.e. jobportaal door uw gegevens in te vullen in het sollicitatieformulier van de vacature. U kunt de gegevens handmatig invullen, maar u kunt bepaalde stamgegevens ook uit uw XING- of LinkedIn-profiel of met “cv parsing” kopiëren naar het sollicitatieformulier.

Wij houden u per e-mail op de hoogte over de behandelstatus van uw sollicitatie. Als onderdeel van het sollicitatieproces kunnen we u vragen of we uw sollicitatiedocumenten mogen doorsturen naar andere vacatures die overeenkomen met uw profiel – eventueel ook naar andere bedrijven van de BayWa r.e. Group – of dat we deze mogen opnemen in onze talentenpool.

Als u een open sollicitatie hebt gestuurd via het BayWa r.e. jobportaal, kunnen we u vragen of we uw sollicitatiedocumenten mogen doorsturen naar andere vacatures die overeenkomen met uw profiel binnen de BayWa r.e. Group. Als er op het moment dat u solliciteert geen functie is die overeenkomt met uw kwalificaties of wensen, kunnen wij u na overleg eventueel opnemen in onze talentenpool.

Sollicitaties per brief of e-mail worden onder verwijzing naar de sollicitatieprocedure via het BayWa r.e. jobportaal niet in behandeling genomen. De gegevens worden niet opgeslagen in het sollicitantenbeheersysteem. Sollicitatiebrieven worden meteen volgens de voorschriften voor gegevensbescherming vernietigd; sollicitaties per e-mail worden onmiddellijk gewist. Een uitzondering hierop is een sollicitatie per brief of e-mail op grond van een speciale gelegenheid (bv. na kennismaking op een beurs). In dat geval worden uw gegevens geïmporteerd in het sollicitantenbeheersysteem. Voor dergelijke sollicitaties geldt de hierboven beschreven procedure eveneens.

8.4. Wie ontvangt mijn gegevens? 

Binnen de onderneming van de BayWa r.e. Group waar u solliciteert, krijgen alleen de hiervoor verantwoordelijke personen en de bij het sollicitatieproces betrokken afdelingen (bv. leidinggevenden, personeelsafdeling, vakafdeling, OR of personeelsvertegenwoordiging) toegang tot uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden. Indien de bij het sollicitatieproces betrokken personen behoren tot een andere onderneming van de BayWa r.e. Group, kunnen uw gegevens in bepaalde gevallen worden doorgestuurd naar deze personen. 

Wij schakelen dienstverleners in om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Wij hebben met deze dienstverleners overeenkomsten gesloten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, indien zij voor ons persoonsgegevens verwerken. Voor het sollicitantenbeheer gebruiken wij software van Workday Limited, The Kings Building, Mary Lane, Dublin 7, Ierland, die voor ons als verwerker werkt.

8.5. Worden persoonsgegevens doorgestuurd naar een derde land? 

Bij een sollicitatie bij een onderneming van de BayWa r.e. Group buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden de gegevens doorgegeven op basis van art. 49 lid 1 letter b AVG, voor zover geen andere passende waarborgen voor gegevensbescherming aanwezig zijn.

Het datacenter voor het door ons gebruikte sollicitantenplatform van Workday Limited bevindt zich in Dublin en Amsterdam.

8.6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Wij moeten uw gegevens bewaren voor een periode van 6 maanden om te voldoen aan de wettelijke eisen voor een goede verwerking van een sollicitatie en om vragen in verband met uw sollicitatie en/of de afwijzing daarvan te kunnen beantwoorden. 

6 maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure, d.w.z. nadat u een toezegging of afwijzing van ons ontvangen hebt, worden uw persoonsgegevens gewist. Voor statistische doeleinden worden geanonimiseerde master data opgesteld.

Zodra u hebt ingestemd met opname in onze talentenpool, worden uw gegevens daar gedurende 12 maanden bewaard en verwerkt. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens gewist.

Zodra u een vacature van een onderneming van de BayWa r.e. Group krijgt voorgesteld en u akkoord gaat met deelname aan de daarmee samenhangende sollicitatieprocedure, worden uw gegevens doorgestuurd naar de desbetreffende onderneming. Voor uw persoonsgegevens geldt dan de hierboven genoemde bewaartermijn van 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Wordt u niet aangenomen of gaat u niet akkoord met deelname aan de sollicitatieprocedure, dan worden uw gegevens weer teruggezonden naar onze talentenpool of blijven ze daar. In beide gevallen worden uw persoonsgegevens voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van de eerste opname in onze pool bewaard en daarna gewist.

U kunt uw toestemming voor het bewaren van uw gegevens in onze talentenpool te allen tijde herroepen. Dan geldt de normale bewaartermijn van 6 maanden. Handmatig wissen van uw gegevens voor het einde van de normale bewaartermijn is niet mogelijk.

9. Communicatie per e-mail

Houd er rekening mee dat het versturen van onversleutelde e-mails onveilig kan zijn, omdat onbevoegden de inhoud van de e-mail kunnen zien en evt. kunnen manipuleren. Daarom raden we u aan om bij uw communicatie met ons geen gevoelige gegevens per e-mail te versturen. Gebruik om te solliciteren ons sollicitatiekanaal, omdat uw sollicitatiedocumenten daar op een veilige manier verstuurd worden. Als het toch ooit echt nodig is om gevoelige gegevens per e-mail te versturen, maak dan gebruik van de mogelijkheid om de inhoud te versleutelen. 

10. Welke gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze website?

10.1. Algemene informatie over het gebruik van cookies

BayWa r.e. maakt op zijn website gebruik van zogenaamde cookies en pixels (hierna gezamenlijk "cookies" genoemd). Dit zijn kleine tekst- of beeldbestanden die door uw browser op uw apparaat (computer, tablet, smartphone en dergelijke) worden geplaatst om bepaalde gegevens op te slaan wanneer u onze website via dat apparaat bezoekt. Uw webbrowser accepteert cookies en deze hebben tot doel uw apparaat te herkennen.

Wij maken gebruik van cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijk te presenteren. Daarbij wordt uitsluitend de cookie op uw apparaat herkend. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen nadat u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of wanneer dit noodzakelijk is voor het gebruik van de door u opgevraagde diensten. 
Bepaalde cookies blijven op uw apparaat aanwezig totdat u ze wist. Deze stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Als u dat niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies, zodat u dat per geval kunt toestaan. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.

Hieronder volgt een toelichting over de omvang en functie van de cookies die BayWa r.e. op zijn website gebruikt.

a. Functionele cookies
Met behulp van zogenaamde functionele cookies worden eerder ingevoerde gegevens (bijv. gebruikersnaam, taalkeuze of uw locatie) opgeslagen om de gebruiker een betere en persoonlijke functionaliteit te bieden. Dit type cookie maakt bovendien de opgevraagde functies mogelijk, zoals het afspelen van video's. Er worden geanonimiseerde gegevens verzameld, uw surfgedrag op andere websites wordt niet gevolgd. 

b. Voorkeurscookies 
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 

c. Analytische cookies
Deze cookies helpen ons bij het samenstellen van informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld bezoekersaantallen en de herkomst van traffic. Met behulp van deze gegevens kunnen we de prestaties van onze website meten en verbeteringen doorvoeren. Analytische cookies stellen ons in staat te achterhalen welke inhoud vaak of juist weinig wordt bekeken, of er foutmeldingen optreden en hoe de gebruiker op onze website navigeert. De verzamelde gegevens worden samengevat waardoor ze anoniem zijn. De gebruiker wordt daarbij niet geïdentificeerd. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om de performance van de website van BayWa r.e. en de daaraan verbonden gebruikerservaring continu te verbeteren. Indien u het niet eens bent met deze geanonimiseerde samenvatting van uw surfgedrag, kunt u dit tegengaan door cookies in uw browser te deactiveren.

d. Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om de gebruiker doelgericht relevante en op zijn/haar interesses aangepaste advertenties te tonen. Daarnaast worden ze gebruikt om de effectiviteit van bepaalde campagnes te meten. Dit type cookie herkent of een website wel of niet bezocht werd. Dit kan worden doorgegeven aan derden. Cookies die tot doel hebben om reclame en het contact met de doelgroep te verbeteren, zijn vaak gelinkt aan paginafunctionaliteit van derden.

10.2. Concreet gebruikte cookies

De specifieke cookies die op iedere website van BayWa r.e. worden gebruikt, worden beschreven op de desbetreffende website. Een link naar de beschrijving van "Website Data Tracking and Opt-out" staat in de footer van iedere website. Daar vindt u ook de links om de cookies uit te schakelen.

11. Diagnose, correctie en optimalisatie met Sentry

11.1. De reikwijdte en het doel van de verwerking

We gebruiken de Sentry-dienst (verstrekt door Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, VS) om de technische prestaties van onze diensten op onze website te verbeteren door de stabiliteit van het systeem te controleren en codefouten te identificeren. Gebruikersgegevens zoals informatie over het apparaat en fouttijd worden anoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan andere gegevens. De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra het doel is bereikt.

11.2. Soort gegevens

In het geval dat fouten worden verzonden, kunnen de volgende gegevens worden verzonden en verwerkt:

 • IP-adres (alleen voor de technische overdracht van de fout)  
 • Type/versie van de browser  
 • Besturingssysteem/versie besturingssysteem  
 • Stacktrace van de fout (waar en hoe de fout is opgetreden)  
 • Eventueel tekst van contactformulier (als er een fout op het contactformulier staat)

De software draait uitsluitend op zelfgehoste servers in Duitsland. De opslag van persoonsgegevens van gebruikers wordt alleen daar uitgevoerd. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. BayWa r.e. evalueert geen gegevens voor reclamedoeleinden.

11.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6.1.f van de AVG (legitiem belang van de verwerkingsverantwoordelijke). Het is in ons legitieme belang om de technische prestaties van onze diensten op onze website te verbeteren door de stabiliteit van het systeem te controleren en codefouten te identificeren.

11.4. Duur van de opslagperiode

De volgende persoonsgegevens worden onmiddellijk na verzending verwijderd, omdat ze alleen worden gebruikt voor verzending tussen de server en de cliënt:

 • IP-adres

De volgende persoonsgegevens worden gedurende 90 dagen bewaard voor het bovengenoemde doel en worden vervolgens permanent verwijderd:

 • Type/versie van de browser  
 • Besturingssysteem/versie besturingssysteem  
 • Stacktrace van de fout  
 • Tekst uit het contactformulier

11.5. Optie om bezwaar te maken

Aangezien uw IP-adres niet wordt geregistreerd, kunnen we de opgeslagen gegevens niet langer aan u toewijzen; we slaan over het algemeen anonieme gegevens op. Een herroepingsrecht bestaat daarom alleen in individuele gevallen waarin we persoonsgegevens hebben opgeslagen met betrekking tot de inhoud van een onjuist contactformulier. Om uw recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

12. Worden persoonsgegevens doorgestuurd naar een derde land?

Doorsturen van gegevens naar derde landen vindt in specifieke gevallen plaats en slechts op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, standaardcontractbepalingen, passende waarborgen of uw uitdrukkelijke toestemming.

13. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

U hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie, wissen of beperken van de verwerking van uw bewaarde gegevens, een recht van bezwaar tegen de verwerking en een recht op gegevensoverdraagbaarheid en op klachten conform de voorwaarden van de privacywetgeving. 

Recht van inzage
U kunt ons om informatie vragen of en in hoeverre wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie
Verwerken wij uw gegevens en zijn die onvolledig of onjuist, dan kunt u ons te allen tijde om rectificatie resp. aanvulling van die gegevens verzoeken.

Recht op wissen
U kunt ons vragen uw gegevens te wissen indien wij die onrechtmatig verwerken of indien de verwerking onevenredig ingrijpt op uw gerechtvaardigde privacybelangen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.
Ongeacht de uitoefening van uw recht op wissen zullen wij uw gegevens per ommegaande en volledig wissen, voor zover daarvoor geen gerechtelijke of wettelijke bewaartermijn in de weg staat.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt ons vragen de bewerking van uw gegevens te beperken wanneer

 • u de juistheid van de gegevens bestrijdt en wel gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een oplossing weigert en in plaats daarvan om een beperking van het gegevensgebruik vraagt;
 • wij de gegevens niet meer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog nodig hebt voor de instelling of verdediging van rechtsvorderingen, of;
 • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
U kunt ons vragen om u uw gegevens, die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking te stellen zodat u die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over kunt dragen zonder daarbij door ons gehinderd te worden, indien

 • wij deze gegevens op grond van een door u verleende en herroepbare toestemming of voor de naleving van een contract tussen ons verwerken en
 • deze verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien technisch mogelijk kunt u ons vragen uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Recht van bezwaar
Indien wij uw gegevens vanwege een gerechtvaardigd belang verwerken, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking gebaseerd op gronden die voortkomen uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. Wij staken de verwerking van uw gegevens dan, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor het doel van directe reclame.

Klachtrecht
Bent u van mening dat wij bij het verwerken van uw gegevens inbreuk maken op de Duitse of Europese privacywetgeving, dan vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. U hebt uiteraard ook het recht u te wenden tot de voor BayWa r.e. bevoegde toezichthoudende autoriteit, het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht.

Indien u een van de genoemde rechten tegenover ons wilt uitoefenen, neem dan contact op met de onder Nr. 1. genoemde contactpersoon. In geval van twijfel kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

14. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

De verwerking van uw gegevens is vereist voor het sluiten resp. naleven van het contract dat u met ons bent aangegaan. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, zullen wij het sluiten van het contract of de naleving van het contract over het algemeen moeten weigeren of zouden we een bestaand contract niet meer kunnen naleven en daarom moeten beëindigen. U bent echter niet verplicht om toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die niet relevant resp. wettelijk niet verplicht zijn voor de naleving van het contract.

Terug naar boven